• Home
  • Over ons
  • Passend onderwijs op basisschool OBS Glanerbrug Zuid

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
De scholen van het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de basisondersteuning die in elke school geboden wordt. Naast deze basisondersteuning kan er op scholen extra ondersteuning geboden worden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

In de komende 4 jaar willen we ons verder ontwikkelen m.b.t. passend onderwijs. Het is onze ambitie om over 4 jaar een school te zijn die aansluit bij de onderwijsbehoeften en talenten van onze leerlingen. We hebben in het ondersteuningsprofiel aangegeven wat wij kunnen bieden en wat onze grenzen zijn. Samen met ouders willen we voor elk kind en passende oplossing op onze school of binnen ons samenwerkingsverband vinden.
Bij de aanmelding van kinderen met specifieke ondersteuningsvragen verwachten wij van ouders dat zij ons vertellen dat hiervan sprake is en op welke gebieden. Wij onderzoeken vervolgens of wij de noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we samen met het Steunpunt Onderwijs Enschede (SPOE). Binnen 6 weken mag u van ons verwachten dat we aangeven of we uw kind passend onderwijs kunnen bieden. Als dat niet het geval is, mag u van ons verwachten dat we aangeven waar wel passend onderwijs geboden kan worden. In sommige gevallen moet onderzoek worden gedaan om dit te bepalen. In dat geval verwachten wij uw medewerking. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om binnen 6 weken een passend aanbod te doen. Dan kan de onderzoekstermijn met maximaal 4 weken verlengd worden.

De afweging of onze school passend onderwijs aan uw kind kan bieden is een individuele afweging. Een eventueel ‘etiket’ als autisme of ADHD is niet leidend, maar van belang is om duidelijk te krijgen welke specifieke onderwijsbehoeften uw kind heeft. Ook kijken we naar de draaglast van de groep waarin uw kind komt en naar de langere termijn: kunnen wij uw kind gedurende meerdere schooljaren passend onderwijs bieden? Als we daar niet zeker van zijn maken we afspraken met u over periodieke evaluaties.

Wij vinden dat een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften de veiligheid voor andere kinderen en leerkrachten niet in gevaar mag brengen. Ook vinden wij dat er sprake moet kunnen zijn van voldoende ontwikkeling. De ondersteuningsbehoefte mag niet met zich mee brengen dat aan andere kinderen onvoldoende aandacht besteedt kan worden.

Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen kunnen wij als school bovenop de basisondersteuning extra voorzieningen inzetten. Soms lukt het, ondanks deze voorzieningen, niet altijd om een match te maken tussen wat uw kind nodig heeft en wat wij kunnen bieden. Soms is die match wel te maken als er extra ondersteuning vanuit het SPOE geboden wordt. We vragen deze ondersteuning dan aan.

In sommige gevallen lukt dat echter niet en kunnen wij geen passend onderwijs bieden.
Wanneer er sprake is van een duidelijk waarneembare achterblijvende ontwikkeling of wanneer de ondersteuningsbehoefte te veel ten koste gaat van andere leerlingen kan dat aanleiding zijn voor het zoeken van passend onderwijs op een andere school. De huidige school zal dan – in samenspraak met het SPOE en in overleg met u als ouders – stappen zetten om een school te vinden waar dat passend onderwijs wel geboden kan worden. Ouders kunnen, wanneer ze het niet eens zijn met de door de school aangegeven noodzakelijke maatregelen, gebruik maken van hun rechten m.b.t. informatie, advies, bezwaar en beroep.

School voor kennis en talent