• Home
  • Ouders
  • Schoolplan

Schoolplan

In dit schoolplan van 2020-2024 worden de huidige situatie en de ontwikkelingen geschetst die wij voor ogen hebben op basisschool WereldWijs Zuid.

In het plan staat onze koers voor de komende vier jaar beschreven. Waar staan we op dit moment? En waar willen we de komende jaren naar toe en op welke wijze? Hierin staat het onderwijskundige beleid, personeelsbeleid, ondersteuning, beleid op kwaliteit, financieel- en sponsorbeleid en identiteit uitgebreid beschreven.

Het plan is bestemd voor het personeel van de school, ouders en directie. Het plan kan tevens gebruikt worden als verantwoordingsdocument naar het bestuur van stichting Consent, de medezeggenschapsraad (MR) en de Inspectie van Onderwijs.

Het plan is gemaakt door het managementteam. Het schoolteam en de MR hebben ingestemd met dit plan en het bestuur van stichting Consent heeft het plan vastgesteld.

Download hier schoolplan van 2020-2024

School voor kennis en talent