Notulen MR 16 oktober 2018

Notulen van de Medezeggenschapsvergadering van 16 oktober 2018,

De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:
Vanuit de ouders; Eric Broer ( voorzitter ), Birgit Klasens en Frank Rouwenhorst.
Vanuit het personeel; Mieke Hazekamp, Marijke Wegdam en Gert Stapper.
Eric Broer zal de MR aan het einde van dit schooljaar verlaten.

Het jaarverslag van de MR 2017/2018 en de schoolgids staan op de website.

U kunt altijd een vergadering van de MR bijwonen. U krijgt een uitnodiging hiervoor via Social Schools. Wel even doorgeven dat U komt, bij een van bovengenoemde personen, of bij de leerkracht van uw kind. De komende MR vergaderingen zijn op: 4 december’18,                     28 januari’19,  19 maart’19, 14 mei’19, en 18 juni’19.

Door de inzet van Social Schools zal Facebook hoofdzakelijk nog gebruikt worden voor de PR. Op Social Schools kunnen de leerkrachten ook meer onderwijsinhoudelijke informatie voor de groep zetten. B.v. de tafel of de letter van de week.

Er hebben zich veel ouders aangemeld voor de “Luizengroep”. Dat is heel fijn.

Voor het geld van Jantje Beton zal buitenspelmateriaal gekocht worden.

Om het passendonderwijs goed vorm te geven zijn er verschillende plannen in ontwikkeling, een ondersteuningsplan en een veiligheidsplan passendonderwijs. Hierbij vragen wij ondersteuning van deskundigen.

Consent is bezig met het ontwikkelen van privacy beleid. Wilt U dit beleid inzien dan kunt U dat overleggen met Nicole.

De kinderopvang is bij ons in het IKC gekomen. Ze lunchen bij ons in de personeelskamer.

Onze school is vanaf de straat niet zichtbaar. Er komt een bord aan de straatkant met de namen van alle scholen erop.

IKC breed zijn we bezig om een rookvrije zone te creëren rondom de scholen.

José gaat binnenkort een workshop geven voor nieuwe ouders.

In het kader van de werkdrukvermindering is Lindsey als onderwijsassistent aangenomen voor drie dagen in de week. Ze werkt voornamelijk in groepen 4 tot en met 7.

Er is overlast in de wijk van jongeren. Nicole heeft hierover contact met de wethouder,
wijkcoach, jongerenwerker en de andere schooldirecteuren uit Glanerbrug.

Er is een uitgebreid verslag van de Arbo dienst over onze school. Dit wordt op de volgende MR vergadering besproken. Hebt U hier belangstelling voor kunt U het altijd inzien.

School voor kennis en talent