Jaarverslag MR 2018/2019

Het jaarverslag wordt in overeenstemming met artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement uitgebracht in de maand oktober van elk jaar en omvat in dit overzicht de periode 1 september 2018 tot 1 september 2019

 

De Medezeggenschapsraad (MR).
De MR bestond in deze periode uit de volgende leden:
Van de oudergeleding: Van de personeelsgeleding:

Eric Broer (voorzitter) Marijke Wegdam (secretaris).
Birgit Klasens Mieke Hazekamp-Vriezekolk, ze is tijdens Frank Rouwenhorst haar ziekte vervangen door Marjolein Vinke.
Gert Stapper.


Taak van de MR.
De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden betreffende de school.
De MR is bevoegd over deze aangelegenheden voorstellen te doen aan de directrice en haar standpunten kenbaar te maken.

Bijzondere bevoegdheden van de MR
De MR heeft het recht van instemming t.a.v. in het reglement omschreven zaken én het recht van advies voor andere in het reglement omschreven zaken. Advies gaat minder ver dan instemming.

Leden met specifieke taken.
Eric Broer: hij is voorzitter van de MR, afgevaardigde van de OMR naar de GMR. Plaatst de notulen voor de ouders na elke vergadering op de website. Overlegt met de directie en maakt de agenda.
Marijke Wegdam: secretaris, maakt de notulen, ook voor de ouder website en is afgevaardigde vanuit de PMR naar de GMR.
Birgit Klasens volgt o.a. De wet en regelgeving op gebied van passend onderwijs.
Gert Stapper: onderzoekt o.a. Rechtpositie.

De rol van de directeur,
Onze directrice, Nicole Klaver, is november’18 wegens ziekte uitgevallen en haar taken zijn eerst overgenomen door Renate Klokman en vanaf januari’19 tot heden door Rianne Buist (interim). Zij heeft geen zitting in de medezeggenschapsraad. Zij wordt bij het tweede gedeelte van de vergadering uitgenodigd, om informatie en toelichting te geven. Verder is zij toehoorder, gesprekspartner en adviseur.

 

 

Vergaderdata.( 2017/2018),

Vanaf 1 september 2018 tot 1 september 2019 zijn er vijf vergaderingen geweest, meestal op dinsdagavond. Op 16-10-2018 / 04-12-2018 / 28-01-2019 /19-03-2019 en 14-05-2019 hebben we vergaderd. Een week voor de GMR. vergadering van Consent. De vergadering van 18-06-2019 is komen te vervallen er is schriftelijk contact geweest tussen de leden.

Financieel verslag.
Per schooljaar ontvangt de MR van Consent een bedrag dat o.a. gebruikt kan worden voor scholing. Dit geld wordt in de kas van de OR gestort. De MR kan daar een beroep op doen. Het lidmaatschap van de VOO wordt daarvan betaald. Het geld dat overblijft, komt ten goede aan de kinderen. Het kan zijn dat de bijdrage voor de MR zal verminderen omdat de GMR gezamenlijke cursussen organiseert ( in Enschede)waar alle scholen aan deel kunnen nemen.

Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen:

 Ondersteuningsprofiel/ ondersteuningsplan.( visie en werkwijze van de school).
 PR beleid: Zichtbaarheid van de school, in de buurt en binnen het IKC.
 Kleuterplein, herinrichting grote plein en entree van de school.
 Schoollunch.
 Pauzetijden leerkrachten.
 Social Schools.
 Onderwerpen die behandeld worden in OR en GMR.
 Arbo.
 Werkdrukvermindering.
 Ziekte directie/ leerkrachten.
 Formatie ( naar 5 groepen).
 Meerjarenbegroting Consent. (o.a. vervangingsprotocol/ eerste ziektedag wordt niet vervangen).
 Gezonde voeding.
 Veiligheidsplan passend onderwijs.
 Jaarverslag afgelopen schooljaar.( 2017/2018).
 Website van de school.
 Privacy beleid.
 Facebook.
 Verhuren van lokaal aan de Ouverture.
 Eric gaat (uiterlijk einde schooljaar 2019-2020) de MR en GMR verlaten. Er heeft zich nog geen nieuwe ouder gemeld voor de MR. Gekeken wordt naar een andere opzet van de MR. ( 2-2 is ook mogelijk). Er is hierover nog geen besluit genomen.
 Herinrichting hal en lokaal beneden in “Makers Space”. BSO gaat dan naar boven.
 Werkverdelingsplan/ taakbeleid.
 Afscheid van Nicole en andere collega’s.
 Schoolbeleid, Nulmeting, kwaliteitskaarten.
 Vervanging ziekte personeelslid van de MR.
 Opstart procedure nieuwe directeur voor beide scholen.

 

Algemeen
Het afgelopen schooljaar is rustig begonnen. Vanaf de herfstvakantie kwam er een kentering en werd het jaar vanaf toen gekenmerkt door ziekte. Van directie, intern begeleider, en leerkrachten. Er zijn verschillende grote onderwerpen behandeld. O.a. het teveel aan formatie. Het teruggaan naar 5 groepen en het afscheid nemen van collega’s. Op de eerste ziekte dag komt er geen vervanging meer. Profilering van onze school is nodig in de wijk en binnen het IKC. Deze en nog vele andere onderwerpen zijn behandeld in de MR zie bovenstaande lijst en notulen.
Dit schooljaar zijn we gestart met een interim directrice, een nieuwe interne begeleider en enkele nieuwe leerkrachten. Er is een nulmeting geweest (onderwijsinhoudelijk) om te kijken waar we “staan” na al deze wisselingen. De procedure voor de benoeming van een nieuwe directeur zal gestart worden. De school is volop in ontwikkeling. Er wordt gezocht naar een `methode voor de middagen om het thematisch onderwijs meer vorm te geven.

Vergaderdata MR schooljaar 2019/2020:

Wij plannen onze MR vergaderingen een week voor de GMR vergaderingen.
Omdat er dit schooljaar vijf GMR vergaderingen gepland zijn, hebben wij ook vijf MR vergaderingen gepland.
MR vergaderingen Glanerbrug Zuid:
07-10-2019 en 09-12-2019 en 27-01-2020 en 14-04-2020 en 15-06-2020.

U bent altijd van harte welkom om een vergadering van de MR bij te wonen. U kunt zich opgeven bij een van de MR leden of bij de leerkracht van uw kind.

 

Dit jaarverslag is opgesteld door:
Marijke Wegdam.

School voor kennis en talent