Notulen MR 28 januari 2019

Als waarnemend directrice, voor Nicole Klaver, verwelkomen wij Rianne Buist.
Zij neemt de taken van Nicole over tot de zomervakantie. Ze zal vier dagen per week aanwezig zijn.
Wilt U met haar kennismaken of heeft U een vraag voor haar, kom gerust binnen lopen.

Vanaf de kerstvakantie valt Ricky Peper in voor juf Alfriede .

Wij hebben de meer jaren begroting van Consent besproken. Er moet bezuinigd worden.
Een van de gevolgen hiervan is, dat bij ziekte van een leerkracht, de eerste dag niet vervangen zal worden.

Als school hebben we een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat onze visie op onderwijs en op welke manier wij die willen bereiken. Het plan moet geactualiseerd worden.
Dat pakt Rianne op.
Wilt U dit plan inzien, U bent van harte welkom.

Onze school moet meer zichtbaar worden voor buitenstaanders. De school is moeilijk te vinden ook binnen het IKC. Het leerlingen aantal neemt om verschillende redenen af.
De medezeggenschapsraad en de ouderraad gaan samen een plan van aanpak maken.
Hebt U ook een goed idee, geef het aan bij een van deze ouders. O.a. Yvette Schurink of Eric Broer. En natuurlijk kan het ook bij de leerkracht van uw kind.

U hebt een enquête ontvangen over het invoeren van een schoollunch. Uit de enquête kwam naar voren dat daar belangstelling voor is, Dit zal verder uitgewerkt worden. We gaan het samen organiseren met de Ouverture en Avanti. 
Wanneer de schoollunches zullen starten is nog niet bekend.

Wilt U een vergadering bijwonen van de medezeggenschapsraad.
Geeft U op bij een van de ouders van de MR. Eric Broer, Birgit Klasens of Frank Rouwenhorst. Of geef het aan bij de leerkracht van Uw kind.
De volgende vergadering is 19 maart.

U bent van harte welkom.

School voor kennis en talent